Projektna dokumentacija


Pregled projektne dokumentacije potrebne za gradnju objekta

Kao što smo rekli, usluge projektovanja, koje nudimo, predstavljaju kombinaciju Vaših ideja, želja i našeg iskustva, a u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

Najčešće se počinje sa grubim skicama potrebnih prostorija za buduću kuću ili poslovni prostor. Ponekad donesete plan kuće iz časopisa ili brošure. Nekada je to već postojeći projekat, ali mu treba uraditi neke izmene, onako kako bi to Vama više odgovaralo. Takve skice su nam dragocene, pošto one predstavljaju Vaš prvi korak ka željenoj kući ili željenom objektu i kao takve nam pružaju uvid u Vaše želje. Ako ništa ne donesete, onda počinjemo sa razgovorom o tome šta želite. Pošto steknemo uvid u Vaše želje, mi ćemo biti u mogućnosti da vam ponudimo neka idejna rešenja koja nisu konačna, tako da nakon konsultacije sa Vama, možemo da uradimo potrebne izmene.

Kada konačno definišemo kako bi vaš budući objekat trebalo da izgleda, možemo da krenemo na projektovanje.

Prema važećem PRAVILNIKU O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE i komunikacije sa CEOP-om (Centralna evidencija objedinjenih procedura pri APR-u), sve vrste projekata se obavezno rade u elektronskoj formi a za potrebe investitora i u papirnoj formi.

Prvo ćemo prikazati koje vrste projekata postoje i dati pregled projektne dokumentacije potrebne za gradnju objekta, a od vrste Vašeg objekta će zavisiti koje ćemo raditi (tekst u kurzivu je izvorni tekst iz PRAVILNIK-a O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA.

 

IDEJNO REŠENJE (IDR)


Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova.

Idejno rešenje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Ovu vrstu projekata radimo uvek kada je u pitanju gradnja novog objekta, bez obzira na kategoriju. IDEJNO REŠENJE u papirnoj formi nije potrebno.

 

IDEJNi projekat (IDp)


IDEJNI PROJEKAT je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju: namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

Ovu vrstu projekata radimo samo kada je potrebno, ali ne za NOVE objekte  kategorije “A”.

IDEJNI PROJEKAT se radi kada se pribavljanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova iz člana 145. Zakona (rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promena namene uz izvođenje građevinskih radova, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, izgradnja pomoćnih objekata (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu i sl.) ili ekonomskih objekata (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi) i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.).

IDEJNI PROJEKAT u papirnoj formi je potreban za radove po članu 145. Zakona.

 

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)


PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu položaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije, načelni izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme, čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.

PROJEKTU ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU , zavisno od vrste i klase objekta, prilažu se različiti elaborati ili studije.

Vrste projekata koji se moraju uraditi, a koji čine PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU zavisi od kategorije objekta. Za opšti slučaj ti projekti obavezno sadrže:

 1. PROJEKAT ARHITEKTURE: tehnički opis objekta, predračun građevinsko-zanatskih radova, pregled površina objekta po JUS U.C2.100:2002 i grafičke priloge (situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru – osnove, preseke i izglede);
 2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE: tehnički izveštaj, statički proračun i grafičke priloge – pozicione planove, izvode armature ili specifikacije čelične konstrukcije;
 3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: tehnički opis, predračun vodovoda, kanalizacije, sanitarije, hidraulički proračun, grafičke priloge – osnove i izometriju;
 4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: tehnički opis, predračun elektro instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme;
 5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA: tehnički opis, predračun instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme;
 6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA: tehnički opis, predračun instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme;
 7. PROJEKAT TEHNOLOGIJE: tehnički opis, predračun radova, proračune i grafičke priloge ;
 8. PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE: tehnički opis, predračun radova, proračune i grafičke priloge ;
 9. SPOLJNO UREĐENJE SA SISINHRON-PLANOM INSTALACIJA I PRIKLJUČAKA, PEJZAŽNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA: tehnički opis, predračun radova, proračune i grafičke priloge ;
 10. PROJEKTI PRIPREMNIH RADOVA (rušenje, zemljani radovi, obezbeđenje temeljne jame): tehnički opis, predračune, proračune i grafičke priloge ;
 11. ELABORATI (zaštita od požara, geomehanička ispitivanja tla, energetska efikasnost, studija o proceni uticaja na životnu sredinu);

Ako se radi projekat stambenog objekta do 400 m² ili ekonomskih objekata do 600 m² bruto površine (to su objekti kategorije “A” i takvih je u praksi najviše), PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU čini samo PROJEKAT ARHITEKTURE i ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI.

TEHNIČKOJ KONTROLI podleže samo projekat, odnosno delovi PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, dok elaborate ne podležu tehničkoj kontrroli.

Prema našem iskustvu, investitoru su potrebna bar dva primerka PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU u papirnoj formi (mada to nigde nije propisano), i mi tako isporučujemo projekte.

 

 

Projekat IZVOĐENJE (PZI)


PROJEKTOM ZA IZVOĐENJE se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni PROJEKTOM ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, kao i IDEJNIM PROJEKTOM za rekonstrukciju objekta, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

PROJEKTOM ZA IZVOĐENJE  je obavezan za građenje objekata za koje je pribavljena građevinska dozvola, osim za objekte kategorije „A“.

Izrada PROJEKTA ZA IZVOĐENJE je obavezno i za izvođenje radova na rekonstrukciji objekata, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova. (član 145. Zakona).

Vrste projekata koji se moraju uraditi a koji čine PROJEKAT ZA IZVOĐENJE zavisi od kategorije objekta. 

Prema našem iskustvu, investitoru su potrebna bar dva primerka PROJEKTA ZA IZVOĐENJE u papirnoj formi i mi tako isporučujemo projekte.

 

Projekat IZVEDENOG OBJEKTA(PIO)


PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA predstavlja skup međusobno usaglašenih projekata sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu … u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje tehnički pregled objekata.

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA se izrađuje za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta.

U slučaju da prilikom građenja objekta, odnosno izvođenja radova nije došlo do odstupanja od projekta za izvođenje, investitor, vršilac stručnog nadzora i izvođač radova overavaju, pečatom i potpisom odgovornog lica, naslovne strane delova projekta za izvođenje, čime se potvrđuje da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju a projekat za izvođenje se smatra projektom izvedenog objekta.

Za objekte kategorije „A“, za koje izrada PROJEKTa IZVEDENOG OBJEKTA nije obavezna, umesto projekta izvedenog objekta može se priložiti i geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi.

Prema našem iskustvu, investitoru je dovoljan jedan primerak PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA u papirnoj formi i mi tako isporučujemo projekte.

OBLASTI ZA KOJE SE RADE PROJEKTI


Projekti su u tehničkoj dokumentaciji označeni rednim brojem i obavezno složeni u sveske, prema sledećim oblastima i redosledu:

 1. ARHITEKTURA;
 2. KONSTRUKCIJA I DRUGI GRAĐEVINSKI PROJEKTI (2/1 KONSTRUKCIJA, 2/2 SAOBRAĆAJNICE, ITD.);
 3. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE;
 4. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE;
 5. TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE;
 6. MAŠINSKE INSTALACIJE;
 7. TEHNOLOGIJA;
 8. SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA;
 9. SPOLJNO UREĐENJE SA SINHRON-PLANOM INSTALACIJA I PRIKLJUČAKA, PEJZAŽNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA;
 10. PRIPREMNI RADOVI (RUŠENJE, ZEMLJANI RADOVI, OBEZBEĐENJE TEMELJNE JAME).

PROJEKTU ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, zavisno od vrste i klase objekta, prilažu se:

 • ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJE, izrađen prema propisima o geološkim istraživanjima;
 • ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, kojim se utvrđuju mere za zaštitu od požara … ukoliko je za objekat propisana izrada glavnog projekta zaštite od požara i pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara;
 • ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, za zgrade za koje je propisano utvrđivanje energetskih svojstava, izrađen prema propisima o energetskoj efikasnosti zgrada;
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, ukoliko je utvrđena potreba procene uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast.